Voorwaarden

Met ingang van 1 februari 2021

Intro

"TENDRX FZCO onderhoudt https://tendrx.io/ Website ("Site").

Welkom op https://tendrx.io/. TendrX biedt logistieke professionals de mogelijkheid om nieuwe business en nieuwe zakenpartners te vinden en tegelijkertijd digitale relaties binnen de logistieke gemeenschap te creëren en te onderhouden.

Deze Servicevoorwaarden bevatten de voorwaarden die van toepassing zijn op alle gebruik van ons Platform en Diensten en alle inhoud, diensten en/of producten die beschikbaar zijn op of via het Platform (de "TendrX Diensten").
De TendrX Diensten worden u aangeboden onder voorbehoud van uw aanvaarding, zonder wijziging door de partijen krachtens deze Servicevoorwaarden), van alle hierin opgenomen voorwaarden en alle andere operationele regels, beleid (inclusief, zonder beperking, ons Privacybeleid op https://tendrx.io/privacy, en alle toekomstige wijzigingen daarvan, en procedures die van tijd tot tijd op het Platform worden gepubliceerd of aan u beschikbaar worden gesteld op of via de TendrX Diensten. Wanneer deze Voorwaarden door u worden aanvaard, vormen zij een juridisch bindend contract tussen u en TendrX. Als u deze Voorwaarden aangaat namens een entiteit, zoals uw werkgever of het bedrijf waarvoor u werkt, verklaart u dat u de wettelijke bevoegdheid hebt om die entiteit te binden.
Lees deze voorwaarden zorgvuldig door. Door u te registreren voor, toegang te krijgen tot en/of anderszins gebruik te maken van de TendrX diensten, erkent u dat u deze voorwaarden hebt gelezen en begrepen en dat u ermee instemt hieraan gebonden te zijn. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, registreer of gebruik het platform of de TendrX diensten dan niet.
TendrX kan naar eigen goeddunken besluiten de toegang tot of het gebruik van de TendrX Services op te schorten of te beëindigen voor iedereen die deze Voorwaarden schendt.
Als u zich registreert voor een gratis proefperiode van de TendrX Services, zijn de toepasselijke bepalingen van deze Voorwaarden van toepassing op die gratis proefperiode.
Om deze Voorwaarden voor zichzelf te aanvaarden moet een persoon de wettelijke bevoegdheid hebben om dit te doen en de persoon moet ten minste 18 jaar oud zijn. In het geval van een rechtspersoon moet de entiteit naar behoren zijn opgericht met een geldige registratie.
U heeft een contract met TENDRX-FZCO gevestigd in Dubai, Verenigde Arabische Emiraten. Bedrijven gevestigd in UAE zullen een contract afsluiten met Grandstone services SL gevestigd in Malaga, Spanje.
De oorspronkelijke taal van deze Voorwaarden is Engels. TendrX kan voor het gemak vertalingen beschikbaar stellen. In geval van conflicten tussen de originele Engelse versie en een vertaling, prevaleert de Engelse versie.
Wijzigingen

Wij kunnen dit Contract, onze prijzen, ons Privacybeleid en ons Cookiesbeleid van tijd tot tijd wijzigen. Indien wij hierin wezenlijke wijzigingen aanbrengen, zullen wij u hiervan via onze Diensten of op andere wijze in kennis stellen, zodat u de gelegenheid krijgt de wijzigingen te bekijken voordat deze van kracht worden. Wij stemmen ermee in dat wijzigingen niet met terugwerkende kracht kunnen worden toegepast. Als u bezwaar hebt tegen wijzigingen, kunt u uw account sluiten.Uw voortgezette gebruik van onze Diensten nadat wij een kennisgeving over onze wijzigingen in deze voorwaarden hebben gepubliceerd of verzonden, betekent dat u instemt met de bijgewerkte voorwaarden vanaf de ingangsdatum ervan.

Betaling
U komt uw betalingsverplichtingen na en u gaat ermee akkoord dat wij uw betalingsgegevens opslaan. U erkent dat kosten en belastingen kunnen worden toegevoegd aan onze prijzen.
Als u een van de TendrX diensten koopt, gaat u ermee akkoord de toepasselijke vergoedingen en belastingen te betalen, indien van toepassing. Als u deze vergoedingen niet betaalt, worden uw diensten beëindigd.

 "Verenigde Arabische Emiraten is ons land van domicilie" en bepalen dat de geldend recht is de lokale wetgeving. Alle geschillen die in verband hiermee ontstaan, zullen uitsluitend worden behandeld door een bevoegde rechtbank in de Verenigde Staten van Amerika.

Visa of MasterCard debet- en kredietkaarten in USD & EURO worden geaccepteerd voor betaling.
Wij zullen geen handel drijven met of diensten verlenen aan OFAC (Office of Foreign Assets Control) en gesanctioneerde landen in overeenstemming met de wet van de VAE.
De kaarthouder moet een kopie bewaren van transactieregisters en Merchant beleid en regels.
De gebruiker is verantwoordelijk voor het onderhouden van de vertrouwelijkheid van zijn rekening.

U gaat ermee akkoord dat:
Op uw aankoop kunnen wisselkosten of prijsverschillen op basis van locatie (bijv. wisselkoersen) van toepassing zijn.
Als u een abonnement koopt, wordt uw betalingsmethode aan het begin van elke abonnementsperiode automatisch belast met de kosten en belastingen die op die periode van toepassing zijn. Om toekomstige kosten te voorkomen, moet u vóór de verlengingsdatum opzeggen.
Geaccepteerde betalingsmethoden zijn:
- krediet-/debetkaarten
- elektronische overschrijving (mogelijk vanaf € 100 per maand)
TendrX gebruikersbeleid
Je gaat akkoord met:
Voldoen aan alle toepasselijke wetten, waaronder, zonder beperking, privacywetten, wetten inzake intellectuele eigendom, anti-spamwetten, exportcontrolewetten, belastingwetten en wettelijke vereisten.
Correcte informatie verstrekken en deze actueel houden
De Diensten op een professionele manier gebruiken.
Je gaat ermee akkoord om dat niet te doen:
Geef valse informatie
Het ontwikkelen, ondersteunen of gebruiken van software, apparaten, scripts, robots of andere middelen of processen (met inbegrip van crawlers, browser plugins en add-ons of enige andere technologie) om de Diensten te scrapen of anderszins profielen en andere gegevens van de Diensten te kopiëren;
beveiligingsfuncties omzeilen of toegangscontroles of gebruiksbeperkingen van de Dienst omzeilen of omzeilen
Het kopiëren, gebruiken, openbaar maken of verspreiden van informatie verkregen van de Diensten, hetzij rechtstreeks, hetzij via derden (zoals zoekmachines), zonder toestemming van TendrX.
Informatie vrijgeven die u niet mag vrijgeven
De intellectuele eigendomsrechten van anderen schenden, met inbegrip van auteursrechten, octrooien, handelsmerken, handelsgeheimen of andere eigendomsrechten.
De intellectuele eigendom of andere rechten van TendrX schenden.
Iets plaatsen dat softwarevirussen, wormen of andere schadelijke code bevat.
Reverse engineering, decompileren, demonteren, ontcijferen of anderszins proberen de broncode voor de Diensten of enige gerelateerde technologie die niet open source is, af te leiden.
De Diensten verkopen/herverkopen of anderszins te gelde maken
bots of andere geautomatiseerde methoden gebruiken om toegang te krijgen tot de Diensten, contacten toe te voegen of te downloaden, berichten te verzenden of om te leiden;
De beschikbaarheid, prestaties of functionaliteit van de Diensten monitoren voor enig concurrerend doel;
een onredelijke belasting van de Diensten te veroorzaken (bv. spam, denial of service attack, virussen, spelalgoritmen); en/of
Geautomatiseerde verwerking
Wij gebruiken gegevens en informatie over u om u en anderen relevante suggesties te doen. Het nauwkeurig en actueel houden van uw profiel helpt ons om deze aanbevelingen nauwkeuriger en relevanter te maken.

Ondersteuning

TendrX zal redelijke technische ondersteuning bieden aan de Klant en zijn geautoriseerde Gebruiker. Leverancier zal reageren op vragen om ondersteuning van een Klant door gebruik te maken van de onderstaande contactpersonen zo snel als redelijkerwijs mogelijk is.
De contactpersonen voor alle verzoeken om ondersteuning zijn:
- In-app communicatie via een ticket support systeem
- Support@tendrx.io

Intellectueel eigendom

Dit is een overeenkomst voor toegang tot en gebruik van de Tendrx Services, en u krijgt door deze Overeenkomst geen licentie voor enige software. De TendrX Services worden beschermd door intellectuele eigendomswetten, ze behoren toe aan en zijn eigendom van ons of onze licentiegevers (indien van toepassing), en wij behouden alle eigendomsrechten erop. U gaat ermee akkoord de TendrX Services op geen enkele wijze geheel of gedeeltelijk te kopiëren, verhuren, leasen, verkopen, distribueren of er afgeleide werken van te maken, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk door ons geautoriseerd.
Wij moedigen klanten aan om feedback en suggesties te geven over de TendrX Diensten. U gaat ermee akkoord dat dergelijke feedback en suggesties niet-vertrouwelijk zijn en dat wij alle rechten bezitten om ze te gebruiken en op te nemen in de TendrX Diensten, zonder betaling of toekenning aan u.

Inhoud

Door de Diensten te gebruiken, kunt u op inhoud of informatie stuiten die onnauwkeurig, onvolledig, vertraagd, misleidend, illegaal, beledigend of anderszins schadelijk kan zijn. TendrX beoordeelt over het algemeen geen inhoud die door onze Klanten of anderen wordt geleverd. U gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor de inhoud of informatie van anderen (inclusief andere Leden). Wij kunnen dit misbruik van onze Diensten niet altijd voorkomen en u gaat ermee akkoord dat wij niet verantwoordelijk zijn voor dergelijk misbruik. Neem contact met ons op om inhoud of informatie te melden zoals hierboven beschreven: report@tendrx.io.

Garantie

Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door TendrX, worden de TendrX diensten, het materiaal en alle inhoud, diensten die met of via de TendrX diensten beschikbaar worden gesteld, geleverd "zoals het is" en "zoals het beschikbaar is" zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet of impliciet.
Tenzij uitdrukkelijk anders vermeld door TendrX, garanderen TendrX en haar filialen niet dat de TendrX-diensten en enige inhoud, diensten of functies die met of via de TendrX-diensten beschikbaar worden gesteld ononderbroken of vrij van fouten zijn of dat de servers die ze beschikbaar stellen vrij zijn van virussen of andere schadelijke componenten.
Indien deze wetten op u van toepassing zijn, zijn sommige of alle van de bovenstaande disclaimers, uitsluitingen of beperkingen mogelijk niet op u van toepassing en hebt u mogelijk aanvullende rechten.

Duur

TendrX zal gegevens namens de Klant verwerken tot de beëindiging van de Diensten in overeenstemming met deze Voorwaarden. Na beëindiging zal TendrX de gegevens van de Klant opslaan voor een periode van zes maanden, mocht de Klant het Account willen heropenen om het gebruik van de TendrX Diensten te hervatten of om Klantgegevens te exporteren, tenzij anders opgedragen door de Klant. TendrX verwijdert alle persoonsgegevens na het einde van de dienstverlening met betrekking tot de verwerking, en verwijdert bestaande.

Beëindiging

Zowel u als TendrX kunnen dit Contract te allen tijde beëindigen met kennisgeving aan de ander. Bij beëindiging verliest u het recht op toegang tot of gebruik van de Diensten. Het volgende blijft na beëindiging van kracht: Alle bedragen die door beide partijen verschuldigd waren vóór de beëindiging blijven verschuldigd na de beëindiging.

Vrijwaring

U gaat ermee akkoord TendrX en haar gelieerde ondernemingen, en hun respectieve directeuren, functionarissen, werknemers en agenten te verdedigen, schadeloos te stellen en te vrijwaren van alle vorderingen, verliezen, schade, aansprakelijkheden, met inbegrip van advocaatkosten, die voortvloeien uit uw gebruik of misbruik van de TendrX Services, haar gelieerde ondernemingen en/of derden, schending van deze Voorwaarden, schending van de rechten van een andere persoon of entiteit, of een schending van de voorgaande verklaringen, garanties en convenanten.
U zult ons en onze gelieerde ondernemingen schadeloosstellen, verdedigen en vrijwaren, op uw kosten, tegen elke claim, rechtszaak, actie of procedure van een derde partij (elk, een "Actie") die tegen ons (en onze functionarissen, directeuren, werknemers, agenten, dienstverleners, licentiegevers en gelieerde ondernemingen) wordt ingesteld door een derde partij die niet aan ons of onze gelieerde ondernemingen is gelieerd, voor zover een dergelijke Actie is gebaseerd op of voortvloeit uit
- onbevoegd of illegaal gebruik van de TendrX Service door u of uw Filialen,
- de niet-naleving of schending van deze Overeenkomst door u of uw Filialen,
- het gebruik door u of uw Filialen van producten van derden, of
- het onbevoegde gebruik van de TendrX Service door een andere persoon die uw Gebruikersinformatie gebruikt.
Wij zullen: u binnen tien (10) dagen nadat wij kennis hebben genomen van een dergelijke vordering schriftelijk op de hoogte stellen; u de uitsluitende zeggenschap geven over de verdediging of schikking van een dergelijke vordering; en u (op uw kosten) alle informatie en bijstand verstrekken waarom u redelijkerwijs verzoekt voor de verdediging of schikking van de vordering. U zult zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming geen schikking aanvaarden die ons een verplichting oplegt, van ons verlangt dat wij een bekentenis afleggen of aansprakelijkheid oplegt die niet onder deze vrijwaringen valt of die ons beperkingen oplegt.
Toepasselijk recht en jurisdictie

In het geval van een geschil, controverse of claim voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot de vorming, geldigheid, schending of beëindiging ervan, zullen de partijen trachten de zaak in der minne op te lossen in wederzijdse onderhandelingen. Indien niet binnen een redelijke termijn een wederzijds aanvaardbare oplossing kan worden bereikt, heeft elke partij het recht alle beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden, met inbegrip van rechtsmiddelen onder de hieronder vermelde voorwaarden. Niettegenstaande het voorgaande en met inachtneming van de hieronder uiteengezette voorwaarden, kan elke partij met betrekking tot elke betwiste aangelegenheid een voorlopige voorziening vragen, voor zover dit volgens het toepasselijke recht mogelijk is. Indien een minnelijke schikking tussen partijen niet mogelijk is, zal het geschil definitief worden beslecht in de rechtbank of door arbitrage zoals hierin aangegeven, met inachtneming van de hieronder uiteengezette voorwaarden. Op deze Voorwaarden is het recht van de VAE van toepassing.

Volledige overeenkomst

Deze Voorwaarden vormen de gehele overeenkomst tussen de Klant en TendrX met betrekking tot het gebruik van de TendrX Diensten door de Klant en vervangen alle eerdere overeenkomsten, voorstellen of verklaringen, schriftelijk of mondeling, met betrekking tot het onderwerp daarvan. Tenzij hierin anders is bepaald, zal geen wijziging, amendement of verklaring van afstand van enige bepaling van deze Voorwaarden van kracht zijn, tenzij schriftelijk en ondertekend door de partij tegen wie de wijziging, amendement of verklaring van afstand wordt aangevoerd.

Klachten en aankondigingen

TendrX heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld. Om uw rechten met betrekking tot uw Persoonsgegevens uit te oefenen, of als u vragen hebt over deze Voorwaarden of ons privacybeleid, kunt u een e-mail sturen naar privacy@tendrx.io.

Toepasselijk recht en jurisdictie

In het geval van een geschil, controverse of claim voortvloeiend uit of in verband met deze Voorwaarden, inclusief maar niet beperkt tot de vorming, geldigheid, schending of beëindiging ervan, zullen de partijen trachten de zaak in der minne op te lossen in wederzijdse onderhandelingen. Indien niet binnen een redelijke termijn een wederzijds aanvaardbare oplossing kan worden bereikt, heeft elke partij het recht alle beschikbare rechtsmiddelen aan te wenden, met inbegrip van rechtsmiddelen onder de hieronder vermelde voorwaarden. Niettegenstaande het voorgaande en met inachtneming van de hieronder uiteengezette voorwaarden, kan elke partij met betrekking tot elke betwiste aangelegenheid een voorlopige voorziening vragen, voor zover dit volgens het toepasselijke recht mogelijk is. Indien een minnelijke schikking tussen partijen niet mogelijk is, zal het geschil definitief worden beslecht in de rechtbank of door arbitrage zoals hierin aangegeven, met inachtneming van de hieronder uiteengezette voorwaarden. Op deze voorwaarden is de wetgeving van de OAE van toepassing.

Uw abonnement

Bij aanschaf van een abonnement kunt u een Account openen en daar 1 of meer Gebruikers aan koppelen. Met dit Account kunt u uw bedrijfsgegevens en informatie publiceren en uzelf anoniem of zichtbaar maken via de TendrX diensten. Tussen u en TendrX bent u eigenaar van de inhoud die u publiceert op, of uploadt naar het TendrX platform en verleent u TendrX en onze gelieerde ondernemingen alleen de volgende niet-exclusieve licentie:

Een wereldwijd, overdraagbaar en sublicentieerbaar recht om informatie en inhoud die u verstrekt via onze Diensten en de diensten van anderen te gebruiken, kopiëren, wijzigen, distribueren, publiceren en verwerken, zonder verdere toestemming, kennisgeving en/of vergoeding aan u of anderen. Deze rechten zijn op de volgende manieren beperkt:
U kunt deze licentie voor specifieke inhoud beëindigen door deze inhoud van de Diensten te verwijderen, of in het algemeen door uw account te sluiten.
Hoewel wij uw inhoud kunnen bewerken en formaatwijzigingen kunnen aanbrengen (zoals het vertalen of transcriberen ervan, het wijzigen van de grootte, de lay-out of het bestandstype of het verwijderen van metadata), zullen wij de betekenis van uw uiting niet wijzigen.
U en Tendrx komen overeen dat indien de inhoud persoonlijke gegevens bevat, deze onderworpen zijn aan ons Privacybeleid.
U en TendrX komen overeen dat wij alle informatie en persoonlijke gegevens die u verstrekt kunnen openen, opslaan, verwerken en gebruiken in overeenstemming met de voorwaarden van het Privacybeleid en uw keuzes (inclusief instellingen).
Door suggesties of andere feedback over onze Diensten in te dienen bij TendrX, gaat u ermee akkoord dat TendrX dergelijke feedback kan gebruiken en delen voor welk doel dan ook zonder compensatie aan u.

 

BETALINGSBEVESTIGING - Zodra de betaling is verricht, wordt het bevestigingsbericht binnen 24 uur na ontvangst van de betaling per e-mail naar de klant gestuurd.

ANNULERINGSBELEID - De klant kan zijn bestelling binnen 24 uur annuleren; de terugbetaling wordt teruggestort op het betalingssysteem dat de klant in eerste instantie heeft gebruikt. Het kan tot 45 dagen duren voordat de terugbetaling is voltooid.

Terugbetalingsbeleid - Terugbetalingen worden alleen gedaan via de oorspronkelijke betalingswijze.