Warunki

Obowiązuje od 1 lutego 2021 r.

Intro

"TENDRX FZCO utrzymuje https://tendrx.io/ Strona internetowa ("Strona").

Witamy na stronie https://tendrx.io/. TendrX zapewnia profesjonalistom z branży logistycznej możliwość znalezienia nowego biznesu i nowych partnerów biznesowych podczas tworzenia i utrzymywania cyfrowych relacji w społeczności logistycznej.

Niniejszy Regulamin zawiera zasady i warunki regulujące korzystanie z Platformy i Usług oraz wszelkich treści, usług i/lub produktów dostępnych na Platformie lub za jej pośrednictwem ("Usługi TendrX").
Usługi TendrX są oferowane użytkownikowi pod warunkiem zaakceptowania przez niego, bez zmian wprowadzonych przez strony zgodnie z niniejszymi Warunkami, wszystkich warunków i zasad zawartych w niniejszym dokumencie oraz wszystkich innych zasad operacyjnych, polityk (w tym, bez ograniczeń, naszej Polityki Prywatności dostępnej pod adresem https://tendrx.io/privacy, oraz wszelkich jej przyszłych modyfikacji, a także procedur, które mogą być publikowane od czasu do czasu na Platformie lub udostępniane użytkownikowi na lub za pośrednictwem Usług TendrX. Po zaakceptowaniu przez użytkownika, niniejsze Warunki stanowią prawnie wiążącą umowę pomiędzy użytkownikiem a TendrX. Jeśli Użytkownik przystępuje do niniejszych Warunków w imieniu innego podmiotu, np. pracodawcy lub firmy, w której pracuje, oświadcza, że jest prawnie upoważniony do związania tego podmiotu.
Prosimy o uważne przeczytanie niniejszych warunków. Rejestrując się, uzyskując dostęp i/lub korzystając w inny sposób z usług TendrX, użytkownik potwierdza, że przeczytał, zrozumiał i zgadza się na przestrzeganie niniejszych warunków. Jeśli użytkownik nie wyraża zgody na przestrzeganie tych warunków, nie powinien rejestrować się ani korzystać z platformy lub usług TendrX.
TendrX może, według własnego uznania, zawiesić lub odebrać dostęp lub możliwość korzystania z Usług TendrX każdemu, kto naruszy niniejsze Warunki.
Jeśli użytkownik zarejestruje się w celu bezpłatnego wypróbowania Usług TendrX, obowiązujące postanowienia niniejszych Warunków będą miały zastosowanie do tego bezpłatnego wypróbowania.
Aby zaakceptować niniejsze Warunki dla siebie, osoba musi mieć zdolność prawną do tego i musi mieć ukończone 18 lat. W przypadku osoby prawnej, podmiot musi być należycie zarejestrowany z ważną rejestracją.
Zawierasz umowę z TENDRX-FZCO z siedzibą w Dubaju, Zjednoczone Emiraty Arabskie. Firmy z siedzibą w Zjednoczonych Emiratach Arabskich zawrą umowę z Grandstone services SL z siedzibą w Maladze, Hiszpania.
Oryginalnym językiem niniejszych Warunków jest język angielski. TendrX może udostępnić tłumaczenia dla ułatwienia. W przypadku konfliktu pomiędzy oryginalną wersją angielską a jakimkolwiek tłumaczeniem, wersja angielska będzie rozstrzygająca.
Zmiany

Możemy od czasu do czasu modyfikować niniejszą Umowę, nasze ceny, naszą Politykę prywatności i naszą Politykę plików cookie. Jeśli wprowadzimy do niej istotne zmiany, powiadomimy Cię o tym za pośrednictwem naszych Usług lub w inny sposób, aby dać Ci możliwość zapoznania się ze zmianami przed ich wejściem w życie. Zgadzamy się, że zmiany nie mogą działać wstecz. Jeśli użytkownik sprzeciwi się jakimkolwiek zmianom, może zamknąć swoje konto.Twoje dalsze korzystanie z naszych Usług po opublikowaniu lub wysłaniu przez nas powiadomienia o zmianach w tych warunkach oznacza, że zgadzasz się na zaktualizowane warunki od daty ich wejścia w życie.

Płatność
Uszanujesz swoje zobowiązania płatnicze i zgadzasz się na przechowywanie przez nas Twoich informacji o płatnościach. Przyjmujesz do wiadomości, że do naszych cen mogą zostać dodane opłaty i podatki.
W przypadku zakupu którejkolwiek z usług TendrX, użytkownik zobowiązuje się do uiszczenia stosownych opłat i podatków, jeśli mają one zastosowanie. Nieuiszczenie tych opłat spowoduje zakończenie świadczenia Usług.

 "Zjednoczone Emiraty Arabskie są naszym krajem zamieszkania" i zastrzegają, że. prawo właściwe jest prawem lokalnym. Wszelkie spory powstałe w związku z tym będą rozpatrywane wyłącznie przez sąd właściwy w U.A.E.

Karty debetowe i kredytowe Visa lub MasterCard w USD I EURO zostanie przyjęty do zapłaty.
Nie będziemy handlować z ani świadczyć żadnych usług na rzecz OFAC (Office of Foreign Assets Control) i krajów objętych sankcjami zgodnie z prawem ZEA.
Posiadacz karty musi zachować kopię rejestry transakcji oraz polityki i zasady Merchant.
Użytkownik jest odpowiedzialny za utrzymanie poufność jego konta.

Zgadzasz się, że:
Twój zakup może podlegać opłatom za wymianę walut lub różnicom w cenach w zależności od lokalizacji (np. kursy walut).
Jeśli zakupisz subskrypcję, Twoja metoda płatności zostanie automatycznie obciążona na początku każdego okresu subskrypcji opłatami i podatkami obowiązującymi w tym okresie. Aby uniknąć przyszłych opłat, należy anulować subskrypcję przed datą jej odnowienia.
Akceptowane metody płatności to:
- karty kredytowe/debetowe
- elektroniczny przelew bankowy (możliwe od 100 € opłaty miesięcznej)
Polityka użytkownika TendrX
Użytkownik zobowiązuje się do:
Przestrzeganie wszystkich obowiązujących przepisów, w tym między innymi przepisów dotyczących ochrony prywatności, własności intelektualnej, przepisów antyspamowych, przepisów dotyczących kontroli eksportu, przepisów podatkowych i wymogów regulacyjnych
Dostarczanie prawidłowych informacji i ich aktualizacja
Korzystanie z Usług w sposób profesjonalny.
Zgadzasz się, że nie:
Podawanie fałszywych informacji
Opracowywać, wspierać lub używać oprogramowania, urządzeń, skryptów, robotów lub jakichkolwiek innych środków lub procesów (w tym crawlerów, wtyczek i dodatków do przeglądarek lub innych technologii) w celu skrobania Usług lub w inny sposób kopiowania profili i innych danych z Usług;
Ominięcie jakiejkolwiek funkcji bezpieczeństwa lub obejście kontroli dostępu lub ograniczeń w korzystaniu z Usługi
kopiowania, wykorzystywania, ujawniania lub rozpowszechniania jakichkolwiek informacji uzyskanych z Usług, zarówno bezpośrednio, jak i za pośrednictwem osób trzecich (takich jak wyszukiwarki), bez zgody TendrX
Ujawnić informacje, których nie wolno ujawnić
Naruszać praw własności intelektualnej innych osób, w tym praw autorskich, patentów, znaków towarowych, tajemnic handlowych lub innych praw własności.
Naruszać własność intelektualną lub inne prawa TendrX.
Umieszczanie czegokolwiek, co zawiera wirusy komputerowe, robaki lub inne szkodliwe kody
Odtwarzanie kodu źródłowego, dekompilacja, dezasemblacja, rozszyfrowanie lub inne próby pozyskania kodu źródłowego Usług lub jakiejkolwiek powiązanej technologii, która nie jest open source
Sprzedawać/odsprzedawać lub w inny sposób zarabiać na Usługach
Używania botów lub innych zautomatyzowanych metod w celu uzyskania dostępu do Usług, dodawania lub pobierania kontaktów, wysyłania lub przekierowywania wiadomości;
Monitorować dostępności, wydajności lub funkcjonalności Usług w jakimkolwiek konkurencyjnym celu;
nadmiernie obciążają Usługi (np. spam, atak typu denial of service, wirusy, algorytmy gier); i/lub
Automatyczne przetwarzanie
Używamy danych i informacji o Tobie, aby przedstawić odpowiednie sugestie Tobie i innym. Utrzymywanie dokładnego i aktualnego profilu pomaga nam w tworzeniu dokładniejszych i bardziej trafnych rekomendacji.

Wsparcie

TendrX zapewni Klientowi i jego autoryzowanemu Użytkownikowi uzasadnione wsparcie techniczne. Dostawca będzie odpowiadał na zapytania o wsparcie od Klienta korzystając z kontaktów określonych poniżej tak szybko, jak to będzie możliwe.
Kontaktami dla wszystkich zapytań o wsparcie są:
- Komunikacja w aplikacji za pomocą systemu obsługi zgłoszeń
- Support@tendrx.io

Własność intelektualna

Jest to umowa dotycząca dostępu do Usług Tendrx i korzystania z nich, a użytkownik nie otrzymuje na mocy tej umowy licencji na żadne oprogramowanie. Usługi TendrX są chronione prawem własności intelektualnej, należą i są własnością naszą lub naszych licencjodawców (jeśli tacy istnieją), a my zachowujemy wszelkie prawa własności do nich. Użytkownik zobowiązuje się nie kopiować, wynajmować, dzierżawić, sprzedawać, dystrybuować ani tworzyć dzieł pochodnych w oparciu o Usługi TendrX w całości lub w części, w jakikolwiek sposób, z wyjątkiem sytuacji, w której zostanie wyraźnie upoważniony przez nas na piśmie.
Zachęcamy klientów do przekazywania opinii i sugestii dotyczących Usług TendrX. Użytkownik zgadza się, że takie opinie i sugestie nie będą miały charakteru poufnego i że posiadamy wszelkie prawa do ich wykorzystania i włączenia do Usług TendrX, bez zapłaty lub przypisania ich użytkownikowi.

Treść

Korzystając z Usług, użytkownik może napotkać treści lub informacje, które mogą być niedokładne, niepełne, opóźnione, wprowadzające w błąd, nielegalne, obraźliwe lub w inny sposób szkodliwe. TendrX na ogół nie sprawdza treści dostarczanych przez naszych Klientów lub inne osoby. Użytkownik zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za treści lub informacje innych osób (w tym innych Członków). Nie zawsze możemy zapobiec niewłaściwemu wykorzystaniu naszych Usług, a użytkownik zgadza się, że nie ponosimy odpowiedzialności za takie niewłaściwe wykorzystanie. Skontaktuj się z nami, aby zgłosić treści lub informacje w sposób opisany powyżej: report@tendrx.io.

Gwarancja

O ile TendrX nie postanowi wyraźnie inaczej, usługi TendrX, materiały i wszelkie treści, usługi udostępniane za pośrednictwem usług TendrX są dostarczane "tak jak jest" i "tak jak są dostępne" bez gwarancji jakiegokolwiek rodzaju, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych.
O ile TendrX nie postanowi wyraźnie inaczej, TendrX i jej podmioty stowarzyszone nie gwarantują, że usługi TendrX oraz wszelkie treści, usługi lub funkcje udostępniane za pośrednictwem usług TendrX będą nieprzerwane lub wolne od błędów, ani że serwery, które je udostępniają, są wolne od wirusów lub innych szkodliwych składników.
Prawo niektórych krajów nie zezwala na ograniczenie gwarancji dorozumianych ani na wyłączenie lub ograniczenie niektórych szkód.Jeśli takie prawo ma zastosowanie do użytkownika, niektóre lub wszystkie powyższe zastrzeżenia, wyłączenia lub ograniczenia mogą nie mieć zastosowania do użytkownika, a użytkownik może mieć dodatkowe prawa.

Czas trwania

TendrX będzie przetwarzać dane w imieniu Klienta do momentu zakończenia świadczenia Usług zgodnie z niniejszymi Warunkami. Po zakończeniu świadczenia Usług, TendrX będzie przechowywał dane Klienta przez okres sześciu miesięcy, gdyby Klient chciał ponownie otworzyć Konto w celu wznowienia korzystania z Usług TendrX lub eksportu Danych Klienta, chyba że Klient poleci inaczej. TendrX usuwa wszystkie dane osobowe po zakończeniu świadczenia usług związanych z przetwarzaniem, a także usuwa istniejące.

Zakończenie

Zarówno Użytkownik, jak i TendrX mogą rozwiązać niniejszą Umowę w dowolnym momencie za powiadomieniem drugiej strony. Po rozwiązaniu Umowy Użytkownik traci prawo do dostępu lub korzystania z Usług. Następujące postanowienia pozostają w mocy po rozwiązaniu umowy: Wszelkie kwoty należne od którejkolwiek ze stron przed wypowiedzeniem pozostają należne po wypowiedzeniu.

Odszkodowanie

Użytkownik zgadza się bronić, zabezpieczać i chronić TendrX i jej podmioty stowarzyszone oraz ich dyrektorów, urzędników, pracowników i agentów przed wszelkimi roszczeniami, stratami, szkodami, odpowiedzialnością, w tym kosztami obsługi prawnej, wynikającymi z korzystania lub niewłaściwego korzystania z Usług TendrX, jej podmiotów stowarzyszonych i/lub stron trzecich, naruszenia niniejszych Warunków, naruszenia praw innych osób lub podmiotów, lub naruszenia powyższych oświadczeń, gwarancji i zobowiązań.
Użytkownik zabezpieczy, obroni i ochroni nas i nasze Podmioty Stowarzyszone, na koszt Użytkownika, przed jakimkolwiek roszczeniem strony trzeciej, pozwem, działaniem lub postępowaniem (każde z nich to "Powództwo") wniesionym przeciwko nam (i naszym urzędnikom, dyrektorom, pracownikom, agentom, dostawcom usług, licencjodawcom i podmiotom stowarzyszonym) przez stronę trzecią niepowiązaną z nami lub naszymi Podmiotami Stowarzyszonymi w zakresie, w jakim takie działanie jest oparte na lub wynika z
- nieuprawnione lub nielegalne korzystanie z Usługi TendrX przez użytkownika lub jego Podmioty Stowarzyszone,
- nieprzestrzeganie lub naruszenie niniejszej Umowy przez Ciebie lub Twoje Podmioty Stowarzyszone,
- korzystania przez Ciebie lub Twoje Podmioty Stowarzyszone z Produktów Stron Trzecich, lub
- nieuprawnionego korzystania z Usługi TendrX przez inne osoby korzystające z informacji o Użytkowniku.
Powiadomimy Kontrahenta na piśmie w ciągu dziesięciu (10) dni od powzięcia przez nas wiadomości o takim roszczeniu; przekażemy Kontrahentowi wyłączną kontrolę nad obroną lub rozstrzygnięciem takiego roszczenia; oraz udzielimy Kontrahentowi (na jego koszt) wszelkich informacji i pomocy, o które Kontrahent zasadnie wystąpi w celu obrony lub rozstrzygnięcia roszczenia. Klient nie przyjmie żadnej ugody, która nakłada na nas zobowiązanie, wymaga od nas przyznania się, nakłada odpowiedzialność nieobjętą niniejszymi zabezpieczeniami lub nakłada na nas ograniczenia bez naszej uprzedniej pisemnej zgody.
Prawo właściwe i jurysdykcja

W przypadku sporu, kontrowersji lub roszczenia wynikającego z lub w związku z niniejszymi Warunkami, w tym, ale nie wyłącznie, z ich powstaniem, ważnością, naruszeniem lub rozwiązaniem, strony będą starały się rozwiązać sprawę polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku, gdy nie uda się osiągnąć wzajemnie akceptowalnego rozwiązania w rozsądnym czasie, każda ze stron będzie uprawniona do podjęcia wszelkich dostępnych środków zaradczych, w tym środków prawnych podlegających warunkom określonym poniżej. Niezależnie od powyższego i z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej, każda ze stron może ubiegać się o nakaz sądowy w odniesieniu do jakiejkolwiek spornej kwestii w zakresie, w jakim jest to możliwe na mocy obowiązującego prawa. Jeśli polubowne rozstrzygnięcie między stronami nie będzie możliwe, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty w sądzie lub w drodze arbitrażu, jak określono w niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej. Niniejsze Warunki podlegają prawu Zjednoczonych Emiratów Arabskich.

Całość umowy

Niniejsze Warunki stanowią całość umowy pomiędzy Klientem a TendrX dotyczącej korzystania przez Klienta z Usług TendrX i zastępują wszelkie wcześniejsze umowy, propozycje lub oświadczenia, pisemne lub ustne, dotyczące ich przedmiotu. O ile nie postanowiono inaczej, żadna modyfikacja, zmiana ani zrzeczenie się któregokolwiek z postanowień niniejszych Warunków nie będzie skuteczne, jeśli nie zostanie sporządzona na piśmie i podpisana przez stronę, przeciwko której taka modyfikacja, zmiana lub zrzeczenie ma być zastosowane.

Skargi i zawiadomienia

Firma TendrX wyznaczyła inspektora ochrony danych. Aby skorzystać z praw dotyczących danych osobowych lub w przypadku pytań dotyczących niniejszych Warunków lub naszych praktyk w zakresie ochrony prywatności, należy wysłać do nas wiadomość e-mail na adres privacy@tendrx.io.

Prawo właściwe i jurysdykcja

W przypadku sporu, kontrowersji lub roszczenia wynikającego z lub w związku z niniejszymi Warunkami, w tym, ale nie wyłącznie, z ich powstaniem, ważnością, naruszeniem lub rozwiązaniem, strony będą starały się rozwiązać sprawę polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku, gdy nie uda się osiągnąć wzajemnie akceptowalnego rozwiązania w rozsądnym czasie, każda ze stron będzie uprawniona do podjęcia wszelkich dostępnych środków zaradczych, w tym środków prawnych podlegających warunkom określonym poniżej. Niezależnie od powyższego i z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej, każda ze stron może ubiegać się o nakaz sądowy w odniesieniu do jakiejkolwiek spornej kwestii w zakresie, w jakim jest to możliwe na mocy obowiązującego prawa. Jeśli polubowne rozstrzygnięcie między stronami nie będzie możliwe, spór zostanie ostatecznie rozstrzygnięty w sądzie lub w drodze arbitrażu, jak wskazano w niniejszym dokumencie, z zastrzeżeniem warunków określonych poniżej. Niniejsze Warunki podlegają prawu OAE...

Twój abonament

Po wykupieniu abonamentu możesz otworzyć konto i mieć 1 lub więcej użytkowników na tym koncie. Za pomocą tego Konta możesz opublikować dane i informacje o swojej firmie oraz uczynić się anonimowym lub widocznym za pośrednictwem usług TendrX. Pomiędzy użytkownikiem a TendrX, użytkownik jest właścicielem treści, które publikuje lub przesyła na platformę TendrX i udziela TendrX i naszym podmiotom stowarzyszonym następującej niewyłącznej licencji:

Ogólnoświatowe, zbywalne i sublicencjonowalne prawo do korzystania, kopiowania, modyfikowania, rozpowszechniania, publikowania i przetwarzania, informacji i treści dostarczanych przez użytkownika za pośrednictwem naszych Usług i usług innych osób, bez dalszej zgody, powiadomienia i/lub wynagrodzenia dla użytkownika lub innych osób. Prawa te są ograniczone w następujący sposób:
Użytkownik może zakończyć obowiązywanie licencji na określoną treść, usuwając ją z Usług lub ogólnie zamykając swoje konto.
Chociaż możemy edytować i dokonywać zmian formatu Twoich treści (takich jak tłumaczenie lub transkrypcja, zmiana rozmiaru, układu lub typu pliku albo usunięcie metadanych), nie będziemy modyfikować znaczenia Twojej wypowiedzi.
Użytkownik i Tendrx zgadzają się, że jeśli treść zawiera dane osobowe, podlega ona naszej Polityce Prywatności.
Użytkownik i TendrX zgadzają się, że możemy uzyskać dostęp, przechowywać, przetwarzać i wykorzystywać wszelkie informacje i dane osobowe dostarczone przez użytkownika zgodnie z, warunkami Polityki Prywatności i wyborami użytkownika (w tym ustawieniami).
Przesyłając do TendrX sugestie lub inne opinie dotyczące naszych Usług, Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie i udostępnienie przez TendrX takich opinii w dowolnym celu bez rekompensaty dla Użytkownika.

 

POTWIERDZENIE PŁATNOŚCI - Po dokonaniu płatności, potwierdzenie zostanie wysłane do klienta drogą elektroniczną w ciągu 24 godzin od otrzymania płatności.

POLITYKA ANULOWANIA - Klient może anulować swoje zamówienie w ciągu 24 godzin; zwroty zostaną dokonane z powrotem na rozwiązanie płatnicze użyte pierwotnie przez klienta. Prosimy o pozostawienie do 45 dni na realizację przelewu zwrotu pieniędzy.

POLITYKA ZWROTÓW - Zwroty będą dokonywane tylko poprzez oryginalną formę płatności.