Villkor

Gäller från och med den 1 februari 2021

Intro

"TENDRX FZCO upprätthåller https://tendrx.io/ Webbplats ("Webbplats").

Välkommen till https://tendrx.io/. TendrX ger logistiker möjlighet att hitta nya affärer och nya affärspartners samtidigt som man skapar och upprätthåller digitala relationer inom logistikbranschen.

Dessa användarvillkor innehåller de villkor som reglerar all användning av vår plattform och våra tjänster och allt innehåll, alla tjänster och/eller produkter som är tillgängliga på eller via plattformen ("TendrX-tjänsterna").
TendrX-tjänsterna erbjuds dig under förutsättning att du accepterar, utan ändring av parterna enligt dessa användarvillkor, alla villkor som finns här och alla andra driftsregler, policyer (inklusive, utan begränsning, vår sekretesspolicy på https://tendrx.io/privacy, och eventuella framtida ändringar av denna, och förfaranden som kan publiceras från tid till annan på plattformen eller göras tillgängliga för dig på eller via TendrX-tjänsterna. När dessa villkor accepteras av dig utgör de ett juridiskt bindande avtal mellan dig och TendrX. Om du ingår dessa villkor på uppdrag av en enhet, t.ex. din arbetsgivare eller det företag du arbetar för, intygar du att du har den rättsliga befogenheten att binda den enheten.
Läs dessa villkor noggrant. Genom att registrera dig för, få tillgång till och/eller på annat sätt använda TendrX-tjänsterna bekräftar du att du har läst, förstått och godkänner att vara bunden av dessa villkor. Om du inte samtycker till att vara bunden av dessa villkor får du inte registrera dig eller använda plattformen eller TendrX-tjänsterna.
TendrX kan efter eget gottfinnande välja att stänga av eller avsluta tillgången till eller användningen av TendrX-tjänsterna för alla som bryter mot dessa villkor.
Om du registrerar dig för en gratis provperiod av TendrX-tjänsterna gäller de tillämpliga bestämmelserna i dessa villkor för den gratis provperioden.
För att acceptera dessa villkor måste en person ha den juridiska kapaciteten att göra det och personen måste vara minst 18 år gammal. Om det rör sig om en juridisk person måste enheten vara vederbörligen registrerad och ha en giltig registrering.
Du ingår avtal med TENDRX-FZCO i Dubai, Förenade Arabemiraten. Företag som är baserade i Förenade Arabemiraten kommer att ingå avtal med Grandstone services SL i Malaga, Spanien.
Originalspråket för dessa villkor är engelska. TendrX kan göra översättningar tillgängliga för att underlätta. I händelse av konflikter mellan den engelska originalversionen och en översättning ska den engelska versionen ha företräde.
Ändringar

Vi kan komma att ändra detta avtal, vår prissättning, vår sekretesspolicy och vår cookiepolicy från tid till annan. Om vi gör väsentliga ändringar kommer vi att meddela dig detta via våra tjänster eller på annat sätt för att ge dig möjlighet att granska ändringarna innan de träder i kraft. Vi är överens om att ändringar inte kan vara retroaktiva. Om du invänder mot ändringar kan du stänga ditt konto. din fortsatta användning av våra tjänster efter att vi har publicerat eller skickat ett meddelande om våra ändringar av dessa villkor innebär att du samtycker till de uppdaterade villkoren från och med deras ikraftträdande.

Betalning
Du uppfyller dina betalningsskyldigheter och godkänner att vi lagrar din betalningsinformation. Du godkänner att avgifter och skatter kan läggas till våra priser.
Om du köper någon av TendrX-tjänsterna samtycker du till att betala tillämpliga avgifter och skatter i förekommande fall. Om du inte betalar dessa avgifter kommer dina tjänster att avslutas.

 "Förenade Arabemiraten är vårt hemvistland" och att det ska anges att tillämplig lag är den lokala lagen. Alla tvister som uppstår i samband med detta ska endast behandlas av en behörig domstol i U.A.E.

Visa eller MasterCard betal- och kreditkort i USD & EURO accepteras som betalning.
Vi kommer inte att handla med eller tillhandahålla tjänster till OFAC (Office of Foreign Assets Control) och sanktionerade länder i enlighet med lagen i Förenade Arabemiraten.
Kortinnehavaren måste behålla en kopia av transaktionsregister. och handelsrelaterade riktlinjer och regler.
Användaren är ansvarig för att upprätthålla sekretess av hans konto.

Du samtycker till att:
Ditt köp kan vara föremål för valutaavgifter eller prisskillnader beroende på plats (t.ex. växelkurser).
Om du köper en prenumeration kommer din betalningsmetod automatiskt att debiteras i början av varje prenumerationsperiod för de avgifter och skatter som gäller för den perioden. För att undvika framtida avgifter ska du avbryta abonnemanget före förnyelsedatumet.
Accepterade betalningsmetoder är:
- Kredit- och betalkort.
- Elektronisk banköverföring (möjlig från 100 euro per månad i avgift).
Användarpolicy för TendrX
Du samtycker till att:
Att följa alla tillämpliga lagar, inklusive, men inte begränsat till, integritetslagar, lagar om immateriella rättigheter, antispamlagar, exportkontrolllagar, skattelagar och myndighetskrav.
Ge korrekt information och hålla den uppdaterad.
Använda tjänsterna på ett professionellt sätt.
Du samtycker till att inte göra det:
Ge falsk information
Utveckla, stödja eller använda programvara, enheter, skript, robotar eller andra medel eller processer (inklusive crawlers, webbläsarplugins och tillägg eller annan teknik) för att skrapa tjänsterna eller på annat sätt kopiera profiler och andra data från tjänsterna;
åsidosätta någon säkerhetsfunktion eller kringgå eller kringgå någon åtkomstkontroll eller användningsbegränsning för tjänsten
kopiera, använda, avslöja eller distribuera information som erhållits från tjänsterna, antingen direkt eller via tredje part (t.ex. sökmotorer), utan TendrX samtycke
Lämna ut information som du inte får lämna ut.
kränka andras immateriella rättigheter, inklusive upphovsrätt, patent, varumärken, affärshemligheter eller andra äganderätter.
kränka TendrX immateriella eller andra rättigheter.
Publicera något som innehåller programvaruvirus, maskar eller annan skadlig kod.
Reverse engineer, dekompilera, demontera, dechiffrera eller på annat sätt försöka ta fram källkoden för tjänsterna eller någon relaterad teknik som inte är öppen källkod.
Sälja/återförsälja eller på annat sätt tjäna pengar på tjänsterna.
Använda robotar eller andra automatiserade metoder för att få tillgång till tjänsterna, lägga till eller ladda ner kontakter, skicka eller omdirigera meddelanden;
Övervaka tjänsternas tillgänglighet, prestanda eller funktionalitet i konkurrenssyfte;
belastar tjänsterna på ett orimligt sätt (t.ex. skräppost, överbelastningsattacker, virus, spelalgoritmer), och/eller
Automatiserad bearbetning
Vi använder data och information om dig för att ge relevanta förslag till dig och andra. Om du håller din profil korrekt och uppdaterad hjälper du oss att göra dessa rekommendationer mer korrekta och relevanta.

Stöd

TendrX ska tillhandahålla rimlig teknisk support till kunden och dess auktoriserade användare. Leverantören ska svara på förfrågningar om support från en Kund genom att använda de kontakter som anges nedan så snart som rimligen möjligt.
Kontaktpersoner för alla frågor om stöd är:
- Kommunikation i appen via ett supportsystem för biljetter
- Support@tendrx.io

Immateriella rättigheter

Detta är ett avtal om tillgång till och användning av Tendrx tjänster, och du beviljas inte någon licens till någon programvara genom detta avtal. TendrX-tjänsterna skyddas av immaterialrättsliga lagar, de tillhör och är vår eller våra licensgivares (om någon) egendom och vi behåller alla äganderätter till dem. Du samtycker till att inte kopiera, hyra ut, leasa, sälja, distribuera eller skapa avledda verk baserade på TendrX-tjänsterna, helt eller delvis, på något sätt, utom när det uttryckligen har godkänts skriftligen av oss.
Vi uppmuntrar kunderna att ge feedback och förslag om TendrX-tjänsterna. Du samtycker till att sådan feedback och sådana förslag inte är konfidentiella och att vi äger alla rättigheter att använda och införliva dem i TendrX-tjänsterna, utan att betala dig för dem eller ange dem för dig.

Innehåll

När du använder tjänsterna kan du stöta på innehåll eller information som kan vara felaktig, ofullständig, försenad, vilseledande, olaglig, stötande eller på annat sätt skadlig. TendrX granskar i allmänhet inte innehåll som tillhandahålls av våra kunder eller andra. Du samtycker till att vi inte är ansvariga för andras (inklusive andra medlemmars) innehåll eller information. Vi kan inte alltid förhindra detta missbruk av våra tjänster, och du samtycker till att vi inte är ansvariga för sådant missbruk. Kontakta oss för att rapportera innehåll eller information enligt beskrivningen ovan: report@tendrx.io.

Garanti

Om inte annat uttryckligen anges av TendrX tillhandahålls TendrX-tjänsterna, materialet och allt innehåll och alla tjänster som görs tillgängliga med eller via TendrX-tjänsterna "i befintligt skick" och "i befintligt skick" utan några som helst garantier, vare sig uttryckliga eller underförstådda.
Om inte annat uttryckligen anges av TendrX, garanterar TendrX och dess dotterbolag inte att TendrX-tjänsterna och innehåll, tjänster eller funktioner som görs tillgängliga med eller via TendrX-tjänsterna kommer att vara oavbrutna eller felfria eller att servrarna som gör dem tillgängliga är fria från virus eller andra skadliga komponenter.
Lagstiftningen i vissa länder tillåter inte begränsningar av underförstådda garantier eller uteslutning eller begränsning av vissa skador.Om dessa lagar är tillämpliga på dig kan det hända att vissa eller alla ovanstående ansvarsfriskrivningar, uteslutningar eller begränsningar inte är tillämpliga på dig, och du kan ha ytterligare rättigheter.

Varaktighet

TendrX kommer att behandla uppgifter för kundens räkning fram till dess att tjänsterna avslutas i enlighet med dessa villkor. Vid uppsägning kommer TendrX att lagra Klientens uppgifter under en period av sex månader, om Klienten skulle vilja öppna kontot på nytt för att återuppta användningen av TendrX-tjänsterna eller exportera Klientuppgifter, såvida inte Klienten ger andra instruktioner. TendrX raderar alla personuppgifter efter det att tillhandahållandet av tjänsterna i samband med behandlingen har upphört och raderar befintliga.

Uppsägning

Både du och TendrX kan när som helst säga upp detta avtal genom att meddela den andra parten. Vid uppsägning förlorar du rätten att få tillgång till eller använda tjänsterna. Följande ska fortsätta att gälla efter uppsägning: Alla belopp som endera parten är skyldig före uppsägningen förblir skyldiga efter uppsägningen.

Skadestånd

Du samtycker till att försvara, ersätta och hålla TendrX och dess dotterbolag samt deras respektive direktörer, tjänstemän, anställda och agenter skadeslösa från alla anspråk, förluster, skador, skulder, inklusive advokatkostnader, som uppstår till följd av din användning eller missbruk av TendrX-tjänsterna, dess dotterbolag och/eller tredje part, överträdelse av dessa villkor, överträdelse av någon annan persons eller enhets rättigheter eller brott mot ovanstående utfästelser, garantier och åtaganden.
Du kommer att ersätta, försvara och hålla oss och våra närstående bolag skadeslösa, på din bekostnad, mot alla tredjepartsanspråk, stämningar, åtgärder eller förfaranden (var och en, en "åtgärd") som riktas mot oss (och våra tjänstemän, styrelseledamöter, anställda, agenter, tjänsteleverantörer, licensgivare och närstående bolag) av en tredje part som inte är ansluten till oss eller våra närstående bolag, i den mån som en sådan åtgärd är baserad på eller uppstår till följd av
- obehörig eller olaglig användning av TendrX-tjänsten av dig eller dina närstående,
- din eller dina dotterbolags bristande efterlevnad eller brott mot detta avtal,
- din eller dina närståendes användning av produkter från tredje part, eller
- obehörig användning av TendrX-tjänsten av någon annan person som använder din användarinformation.
Vi kommer att: meddela dig skriftligen inom tio (10) dagar efter att vi fått kännedom om ett sådant krav; ge dig ensam kontroll över försvaret eller regleringen av ett sådant krav; och ge dig (på din bekostnad) all information och hjälp som du rimligen kan begära för att hantera försvaret eller regleringen av kravet. Du kommer inte att acceptera någon förlikning som ålägger oss en skyldighet, kräver att vi gör ett erkännande eller ålägger oss ett ansvar som inte täcks av dessa ersättningar eller ålägger oss restriktioner utan vårt skriftliga samtycke i förväg.
Tillämplig lag och jurisdiktion

I händelse av en tvist, kontrovers eller ett anspråk som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor, inklusive men inte begränsat till bildandet, giltigheten, överträdelsen eller uppsägningen av dem, ska parterna försöka lösa frågan i godo genom ömsesidiga förhandlingar. Om en ömsesidigt godtagbar lösning inte kan nås inom en rimlig tid har endera parten rätt att söka alla tillgängliga åtgärder, inklusive rättsliga åtgärder enligt de villkor som anges nedan. Utan hinder av det föregående och med förbehåll för de villkor som anges nedan får endera parten begära ett föreläggande med avseende på en tvistig fråga i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag. Om det inte är möjligt att nå en uppgörelse i godo mellan parterna ska tvisten slutligt lösas i domstol eller genom skiljedom enligt vad som anges i detta avtal, med förbehåll för de villkor som anges nedan. Dessa villkor regleras av lagstiftningen i Förenade Arabemiraten.

Hela avtalet

Dessa villkor utgör hela avtalet mellan kunden och TendrX om kundens användning av TendrX-tjänsterna och ersätter alla tidigare avtal, förslag eller framställningar, skriftliga eller muntliga, om deras innehåll. Om inte annat anges i detta avtal, kommer ingen ändring, komplettering eller avstående från någon bestämmelse i dessa villkor att vara effektiv om den inte är skriftlig och undertecknad av den part mot vilken ändringen, kompletteringen eller avståendet ska göras gällande.

Klagomål och meddelanden

TendrX har utsett ett dataskyddsombud. Om du vill utöva dina rättigheter avseende dina personuppgifter, eller om du har frågor om dessa villkor eller vår sekretesspraxis, vänligen skicka ett e-postmeddelande till oss på privacy@tendrx.io.

Tillämplig lag och jurisdiktion

I händelse av en tvist, kontrovers eller ett anspråk som uppstår till följd av eller i samband med dessa villkor, inklusive men inte begränsat till bildandet, giltigheten, överträdelsen eller uppsägningen av dem, ska parterna försöka lösa frågan i godo genom ömsesidiga förhandlingar. Om en ömsesidigt godtagbar lösning inte kan nås inom en rimlig tid har endera parten rätt att söka alla tillgängliga åtgärder, inklusive rättsliga åtgärder enligt de villkor som anges nedan. Utan hinder av det föregående och med förbehåll för de villkor som anges nedan får endera parten begära ett föreläggande med avseende på en tvistig fråga i den mån det är möjligt enligt tillämplig lag. Om det inte är möjligt att nå en uppgörelse i godo mellan parterna ska tvisten slutligt lösas i domstol eller genom skiljedom enligt vad som anges i detta avtal, med förbehåll för de villkor som anges nedan. Dessa villkor regleras av OAE:s lagar.

Din prenumeration

När du köper en prenumeration kan du öppna ett konto och ha en eller flera användare på det kontot. Med detta konto kan du publicera dina företagsuppgifter och information och göra dig anonym eller synlig via TendrX-tjänsterna. Mellan dig och TendrX äger du det innehåll som du publicerar på eller laddar upp till TendrX-plattformen, och du beviljar endast TendrX och våra dotterbolag följande icke-exklusiva licens:

En världsomspännande, överförbar och underlicensierbar rätt att använda, kopiera, ändra, distribuera, publicera och bearbeta information och innehåll som du tillhandahåller via våra tjänster och andras tjänster, utan ytterligare samtycke, meddelande och/eller ersättning till dig eller andra. Dessa rättigheter är begränsade på följande sätt:
Du kan avsluta denna licens för specifikt innehåll genom att radera sådant innehåll från tjänsterna eller generellt genom att stänga ditt konto.
Även om vi kan redigera och göra formatändringar i ditt innehåll (t.ex. översätta eller transkribera det, ändra storlek, layout eller filtyp eller ta bort metadata) kommer vi inte att ändra innebörden av ditt uttryck.
Du och Tendrx är överens om att om innehållet innehåller personuppgifter omfattas det av vår sekretesspolicy.
Du och TendrX samtycker till att vi får komma åt, lagra, behandla och använda all information och alla personuppgifter som du tillhandahåller i enlighet med villkoren i sekretesspolicyn och dina val (inklusive inställningar).
Genom att lämna förslag eller annan feedback om våra tjänster till TendrX godkänner du att TendrX kan använda och dela sådan feedback i vilket syfte som helst utan ersättning till dig.

 

BETALNINGSBEKRÄFTELSE - När betalningen har gjorts skickas bekräftelsen till kunden via e-post inom 24 timmar efter att betalningen har mottagits.

AVBOKNINGSREGLER - Kunden kan avbryta sin beställning inom 24 timmar; återbetalningen sker till den betalningslösning som kunden ursprungligen använde. Vänligen ge upp till 45 dagar för att överföringen av återbetalningen ska slutföras.

Återbetalningspolicy - Återbetalning sker endast via det ursprungliga betalningssättet.